Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu Yönergesi

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım alanında uzmanlık eğitimi görmekte olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, dernek yönetim kurulu ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim kuruluna iletmek ve öğrencilerin dernek etkinlikleri konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Yan dal Uzmanlık Öğrencileri Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2 – Bu Yönergede yer alan ifadelerden;

Genel Hükümler ve İşleyiş
Komisyon seçimlerine ilişkin genel esaslar
Madde 3- Komisyon üyelerinin belirlenmesi için yapılacak seçimler Dernek Yönetim Kurulunca her 2 yılda bir elektronik gizli oylama ile sanal ortamda gerçekleştirilir.

Madde 4- Komisyon üyeleri yan dal uzmanlık öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Madde 5- Aynı birimden komisyonda en fazla 1 kişi görev yapabilir.

Madde 6- Komisyon üyeliği için aday olacakların halen Çocuk Acil veya Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimi alıyor olmaları ve Dernek üyesi olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Temsilcileri
Madde 7- Yönetim Kurulu temsilcileri Komisyon ile irtibat halinde çalışmalarını sürdürür.

Komisyon
Madde 8- Komisyon ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Madde 9- Komisyon başkanlığı ve sekreterlik Acil ve Yoğun Bakım arasında her dönem sırayla dönüşümlü yürütülür. Her zaman Başkan bir alandan ise Sekreter diğer alandan belirlenir.

Madde 10- Komisyon yılda en az iki kez bir araya gelerek toplanır. Toplantı kararlarını yazılı olarak sunar.

Madde 11- Komisyonun görev süresi sırasında komisyon üyelerinden biri uzmanlık sınavına girer ve uzmanlık öğrencisi statüsünü kaybeder ise bir sonraki seçime kadar göreve devam eder.

Genel Kurul
Madde 12- Genel Kurul her yıl Derneğin düzenlediği ulusal kongre esnasında toplanır. Toplantıya dair gündem ve program Komisyon tarafından yürütülür.

Madde 13- Öğrenciliği biten üyelerin genel kurul üyeliği de sona erer.

Görev tanımları
Genel Kurulun Görevleri
Madde 14-Genel Kurulun görevleri:

Komisyonun Görevleri
Madde 15- Komisyonun görevleri:

Yönetim Kurulu Temsilcilerinin görevleri
Madde 16- Yönetim Kurulu temsilcilerinin görevleri:

Son hükümler
Yürürlük
Madde 17- Bu yönerge Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu yürütür.