Yan Dal Uzmanlık Komisyonu Yönergesi

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış ve uzman statüsünde çalışan arkadaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, dernek yönetim kurulu ile uzmanlar arasında etkili bir iletişim kurarak uzmanların beklenti ve isteklerini yönetim kuruluna iletmek ve uzmanların dernek etkinlikleri konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Yan dal Uzmanlık Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2 – Bu Yönergede yer alan ifadelerden;

Genel Hükümler ve İşleyiş
Komisyon seçimlerine ilişkin genel esaslar

Madde 3- Komisyon üyelerinin belirlenmesi için yapılacak seçimler Dernek Yönetim Kurulunca her 3 yılda bir elektronik gizli oylama ile sanal ortamda gerçekleştirilir.

Madde 4- Komisyon üyeleri yan dal uzmanlarınca, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere üç yıl için seçilir.

Madde 5- Aynı birimden komisyonda en fazla 1 kişi görev yapabilir.

Madde 6- Komisyon üyeliği için aday olacakların Çocuk Acil veya Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmaları ve Dernek üyesi olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Temsilcileri
Madde 7- Yönetim Kurulu temsilcileri Komisyon ile irtibat halinde çalışmalarını sürdürür.

Komisyon
Madde 8- Komisyon ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Madde 9- Komisyon başkanlığı ve sekreterlik Acil ve Yoğun Bakım arasında her dönem sırayla dönüşümlü yürütülür. Her zaman Başkan bir alandan ise Sekreter diğer alandan belirlenir.

Madde 10- Komisyon yılda en az iki kez bir araya gelerek toplanır.

Madde 12- Genel Kurul her yıl Derneğin düzenlediği ulusal kongre esnasında toplanır. Toplantıya dair gündem ve program Komisyon tarafından yürütülür.

 
Görev tanımları
Genel Kurulun Görevleri
Madde 14-Genel Kurulun görevleri:

Komisyonun Görevleri
Madde 15- Komisyonun görevleri:

Yönetim Kurulu Temsilcilerinin görevleri
Madde 16- Yönetim Kurulu temsilcilerinin görevleri:

Son hükümler
Yürürlük
Madde 17- Bu yönerge Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu yürütür.