Kurullar Yönergesi

Sürüm 12.12.2021

 1. Kurullar, Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
 2. İlgili alanda deneyimi olan dernek üyeleri arasından en fazla 5 kişi Yönetim kurulu tarafından kurul üyesi olarak 3 yıllık bir süre için atanır.
 3. Kurulun başkan ve sekreteri üyeler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 4. Kurul üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu kararı ile her 3 yılda bir uzatılabilir; Yönetim Kurulu gerekli görürse kurul üyeleri veya başkan ve sekreteri değiştirilebilir.
 5. Bir kurulun başkanlığını yapan kişi bir başka kurula sadece üye olabilir.
 6. Kurul üyelerinden biri, 4’den fazla kurulda görev yapamaz.
 7. Kurulların işlevleri
  Yönetim kurulunun verdiği görev ve hedefler doğrultusunda ve Yönetim kurulunun onayı ile 
  • Rehber, rapor, öneri gibi çalışmalar yapmak
  • Eğer gerekli ise eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlanmasına katkı sunmak
  • Çalıştay, kurs gibi etkinlikler düzenlemek veya katkı sunmak
 8. Kurul üyeleri görev ve sorumlulukları
  • Dernek yönergelerine uygun çalışmak
  • Kurulun işlevini yerine getirebilmesi için gerekli katkı ve çalışmaları yapmak
 9. Başkanın görev ve sorumlulukları
  • Tüm çalışmaların Yönetim kurulunun belirlediği görev ve hedefler doğrultusunda ve bilgisi dahilinde yürütülmesini sağlamak
  • Çalışma planı oluşturmak, yönetim kurulu onayına sunmak
  • Yönetim Kuruluna görev ve hedefler konusunda öneride bulunmak
  • Her yıl yönetim kuruluna yazılı değerlendirme ve faaliyet raporu sunmak
  • Her yıl kongre sırasında kurul faaliyetleri hakkında dernek genel kuruluna sunum yapmak
  • Dernek internet sayfasında kurul ile ilgili bölümün oluşumuna katkı sağlamak
  • Yapılacak tüm etkinliklerde ve yayınlarda resmi kurul adını belirtmek
 10. Sekreterin görev ve sorumlulukları
  • Başkanın görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak
  • İletişimi sağlamak