Kongre Düzenleme Yönergesi

1. AMAÇ:

Bu yönerge, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin etkinliği olan Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’nin düzenlenmesi sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi’nin düzenlenmesi sırasında, kongrenin ihale edilmesi, çalışılacak firmanın yükümlülüklerinin belirlenmesi ile yapılacak çalışmaları yürütecek organların oluşumu ve çalışma şekilleri; kongrede gerçekleştirilmesi istenilen bilimsel ve sosyal etkinliklerin ilgili uzman, hemşire ve asistanların gereksinmelerini karşılayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin esaslar bu yönerge ile düzenlenmiştir.

Bu yönergede yer almayan konular için "Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi İhalesi İdari Şartnamesi", "Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi İhalesi Teknik Şartnamesi” dikkate alınacaktır.

3. DAYANAK:

Bu yönergede yer alan esaslar Türk Tabipleri Birliği- Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun (TTB-UDEK) bilimsel etkinliklerde uyulması beklenen etik kurallar yönergesine uygun olarak düzenlenmiştir.

4. TANIMLAR:

Bu yönergede geçen;

5. GÖREV DAĞILIMI

5.1. KONGRE BAŞKANI VEYA BAŞKANLARI

 5.3. DÜZENLEME KURULU TEMSİLCİLERİ

5.4 KURS BAŞKANLARI

6. GÖREVLER VE İLKELER

 

 

EKLER

 

1-   Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Kongre İhalesi İdari Şartnamesi

2-  Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Kongre İhalesi Teknik Şartnamesi