Hemşirelik Komisyonu Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım alanında çalışan hemşirelerin dernek bünyesinde faaliyetlerde haklarını gözetmek, dernek yönetim kurulu ile hemşireler arasında etkili bir iletişim kurarak beklenti ve isteklerin yönetim kuruluna iletilmesini sağlamak ve hemşirelerin dernek etkinlikleri konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Hemşirelik Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakımı Derneği üyesi Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakımı hemşirelerini Dernek yönetimi nezdinde temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Hemşirelik Komisyonu kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönergede yer alan ifadelerden;

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler ve İşleyiş
Komisyon seçimlerine ilişkin genel esaslar
Madde 4- Komisyon üyelerinin belirlenmesi için yapılacak seçimler Dernek Yönetim Kurulunca görevlendirilen iki temsilci tarafından her 3 yılda bir elektronik gizli oylama ile sanal ortamda gerçekleştirilir.

Madde 5- Komisyon üyeleri hemşirelerin kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere üç yıl için seçilir.

Madde 6- Aynı birimden komisyonda en fazla 1 kişi görev yapabilir.

Madde 7- Komisyon üyeliği için aday olacakların halen Çocuk Acil veya Çocuk Yoğun Bakım alanında en az 3 yıldır hemşire olarak çalışıyor olmaları ve Dernek üyesi olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Temsilcileri
Madde 8- Yönetim kurulu temsilcileri, Yönetim Kurulunun belirleyeceği biri Acil, diğeri Yoğun Bakım alanından yönetim kurulu üyesi 2 temsilciden oluşur.

Madde 9- Yönetim Kurulu temsilcileri Komisyon ile irtibat halinde çalışmalarını sürdürür.

Komisyon
Madde 10- Komisyon, Genel Kurul üyelerinin kendi içlerinden gizli oylamayla üç yıllık bir süre için seçtiği 6 kişilik bir kuruldur.

Madde 11- Komisyon üç Acil, üç Yoğun Bakım hemşiresinden oluşur. Bunlar ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Madde 12- Komisyon başkanlığı ve sekreterlik Acil ve Yoğun Bakım arasında her dönem sırayla dönüşümlü yürütülür. Her zaman Başkan bir alandan ise Sekreter diğer alandan belirlenir.

Madde 13- Komisyon yılda en az bir kez bir araya gelerek toplanır, toplantı sonuçlarını yazılı olarak yönetim kurulu ile paylaşır.

Madde 14- Komisyonun görev süresi sırasında komisyon üyelerinden birisinin görev alanı Acil veya Yoğun Bakım dışına olacak şekilde değişirse üyelik statüsü sona erer.

Genel Kurul
Madde 15- Genel Kurul, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakımı Derneği üyesi olup görevleri halen devam etmekte olan hemşirelerden oluşur.

Madde 16- Çocuk Acil veya Çocuk yoğun bakım alanında çalışmayı bırakan üyelerin genel kurul üyeliği de sona erer.

Madde 17- Genel Kurul her yıl Derneğin düzenlediği ulusal kongre esnasında toplanır. Toplantıya dair gündem ve program Komisyon tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev tanımları
Genel Kurulun Görevleri
Madde 18-Genel Kurulun görevleri:

Komisyonun Görevleri
Madde 19- Komisyonun görevleri:

 
Yönetim Kurulu Temsilcilerinin görevleri
Madde 20- Yönetim Kurulu temsilcilerinin görevleri:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son hükümler
Yürürlük
Madde 21- Bu yönerge Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22- Bu yönerge hükümlerini Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu yürütür.