Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım Derneği Yeterlilik Sınav Yönergeleri

Tanım

Bu yönerge Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım Derneği tarafından Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakımı branşlarında yapılacak yeterlilik sınavlarının nasıl yapılacağını tanımlar.

Sınavın niteliği

Yapılacak sınavlar Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakımı branşlarında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.

Bu sınavlarda 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Sınav süresi 100 dakika olacaktır. Başarı notu 70 olarak belirlenmiştir.

Sınavın geçerlilik süresi 10 yıldır.

Soruların hazırlanması

Sınav soruları Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakımı eğitimi verilen merkezlerdeki eğitim sorumluları tarafından çoktan seçmeli olarak hazırlanacaktır.

Soruların hazırlanmasında ‘Arial’ yazı sitili ve 12 punto kullanılacaktır.

Her soru ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.

Her sorunun altında cevap bölümü yer almalı, ‘cevap... şıkkıdır’ ifadesi yazıldıktan sonra kaynak gösterilerek neden doğru cevabın o şık olduğu ve neden diğer şıkların doğru olmadığı net olarak açıklanacaktır.

Uygun referans kullanılmayan, eksik, hatalı, cevabı yazılmamış sorular seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Hazırlanacak soru sayıları soru istenilen her merkez için eşit sayıda olacaktır.

Soru hazırlanırken Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakımı çekirdek eğitim programında yer alan başlıklar temel alınacaktır.

Hazırlanacak soru sayısı her eğitim sorumlu başına 10 adet olacaktır.

Soruların seçilmesi

Çoktan seçmeli sorular için bir soru bankası oluşturulacaktır.

Bu soru bankası oluşturulurken Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım eğitimi verilen merkezlerdeki eğitim sorumlularından her bir merkez için eşit sayıda olacak şekilde soru istenecektir.

Soru bankasının güvenliğinin sağlanmasından yeterlilik kurullarının başkanları sorumlu olacaklardır.

Kesinlikle hiçbir ortamda paylaşılmasına izin verilmeyecektir.

Sorular gerekli güvenlik sağlanarak elektronik posta ile yeterlilik kurullarının başkanlarına gönderilecektir.

Soruları hazırlayan eğitmenlerden soruların hiçbir ortamda ve şekilde paylaşılmayacağına ilişkin taahhüt alınacaktır.

Gönderilen sorular yeterlilik kurulu üyeleri tarafından çalıştayda değerlendirilip bir soru havuzu oluşturulacaktır.

Bu çalıştayda, soruların ve cevaplarının doğruluğu denetlenecek, hatalı, tartışmalı, uygun formatta hazırlanmayan soruları tekrar gözden geçirilip ayırt edilecektir.

Çalıştay sonucu bir soru havuzu oluşturulmuş olacaktır.

Sorular zorluk kategorisine göre oransal olarak seçilecektir.

Soru seçimi sırasında, toplantı salonuna görevli olmayan kişilerin girmesi, telefon veya görüntüleme cihazlarının getirilmesi yasaktır.

Seçici kurul üyeleri kesinlikle hiçbir soru hakkında toplantı salonu dışında bilgi aktarımı, tartışma yapamaz.

İhtiyaç duyulan alt yapı olanaklarının sağlanmasından Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı sorumludur.

Sınava Başvuru

Sınava Çocuk Acil ve Yoğun Bakımı Yandal Uzmanlık Eğitimini (hangi tarihte olursa olsun) tamamlamış  veya eğitiminin son 6 ayında olanlar  başvurabilir. Son 6 ayında olup sınava girecek olanların Yeterlilik belgesi uzmanlık sınavından sonra verilecektir

Sınava başvurunun nasıl yapılacağı cayd@googlegroups.com üzerinden elektronik posta ile duyurulur ve sınavdan en az iki ay önce sınav yeri, saati gibi bilgiler ile birlikte www.cayd.org.tr web sitesinden ilan edilir.

Başvurunun kolaylaştırılması amacı ile elektronik başvuru sistemi tercih edilecektir.

Sınava son başvuru kabulü, sınav evraklarının hazırlanması ve salonun düzenlenmesi için sınav gününden 15 günü öncesine kadar yapılacaktır.

Sınav sonuçları

Sınav sonuçları sınava giren kişilere bireysel olarak elektronik posta ile duyurulacak, başarılı olanlara Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından başarı belgesi verilecektir.

Ek 1: Soru hazırlanmasında kullanılacak kılavuz

Ek 2: Çocuk acil ve Çocuk yoğun bakım müfredatı